Lagar och riktlinjer som reglerar vår verksamhet

Textstorlek: A | A | A

Barn och ungdomar på sjukhus har rätt till utveckling och stimulans precis som friska barn och ungdomar. Lekterapi är en lagstadgad rättighet.

Skollagen kap. 24 Särskilda utbildningsformer:

§16 Om ett barn vårdas på sjukhus eller någon annan institution, ska huvudmannen för institutionen svara för att barnet får tillfälle att delta i utbildning som så långt som möjligt motsvarar den som erbjuds i förskola, förskoleklass eller fritidshem. (SFS 2010:800)

Patientlag (2014:821)

3 kap. Information
6 § Informationen ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar.

4 kap. Samtycke
3 § När patienten är ett barn ska barnets inställning till den aktuella vården eller behandlingen så långt som möjligt klarläggas. Barnets inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad.

5 kap. Delaktighet
1 § Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.

2 § En patients medverkan i hälso- och sjukvården genom att han eller hon själv utför vissa vård- eller behandlingsåtgärder ska utgå från patientens önskemål och individuella förutsättningar.

Hälso-och sjukvårdslagen (2017:30)

5 kap. Verksamheten
När hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas

Läroplaner
Lpfö98, reviderad 2016
Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2017)

Skolverkets Allmänna råd: Utbildning på sjukhus

Lekterapi på sjukhus får också stöd enligt:
FN-konventionen om Barns rättigheter
Funktionshinderkonventionen
NOBABs standard
Patientlagen 2014
Hälso- och sjukvårdslagen

 

© 2019 Sveriges Lekterapeuter