LAGAR OCH RIKTLINJER SOM REGLERAR VÅR VERKSAMHET

BARN OCH UNGDOMAR PÅ SJUKHUS HAR RÄTT TILL UTVECKLING OCH STIMULANS PRECIS SOM FRISKA BARN OCH UNGDOMAR. LEKTERAPI ÄR EN LAGSTADGAD RÄTTIGHET.

SKOLLAGEN KAP. 24 SÄRSKILDA UTBILDNINGSFORMER:

§16 Om ett barn vårdas på sjukhus eller någon annan institution, ska huvudmannen för institutionen svara för att barnet får tillfälle att delta i utbildning som så långt som möjligt motsvarar den som erbjuds i förskola, förskoleklass eller fritidshem. (SFS 2010:800)

PATIENTLAG (2014:821)

3 kap. Information 6 §

Informationen ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar.

4 kap. Samtycke 3 §

När patienten är ett barn ska barnets inställning till den aktuella vården eller behandlingen så långt som möjligt klarläggas. Barnets inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad.

5 kap. Delaktighet 1 § Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.

2 § En patients medverkan i hälso- och sjukvården genom att han eller hon själv utför vissa vård- eller behandlingsåtgärder ska utgå från patientens önskemål och individuella förutsättningar.

HÄLSO-OCH SJUKVÅRDSLAGEN (2017:30)

5 kap. Verksamheten 6§

När hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas