STADGAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVERIGES LEKTERAPEUTER

Justerade och antagna på årsmötet i Gävle 20190404
§1 Föreningens namn är Föreningen Sveriges Lekterapeuter.
§2 Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.
§3 Ändamålet med föreningens verksamhet är att:
a. Bevaka metoder och utvecklingsfrågor inom verksamhetsområdet.
b. Sprida kännedom om lekterapi
c. Vara ett kontaktorgan för medlemmar.
d. Förmedla kontakter och främja nordiskt och internationellt samarbete.
e. Verka för utbildning och fortbildning av lekterapeuter.
f. Verka som kontaktorgan med andra myndigheter och organisationer.
g. Bearbeta och följa upp förslag från medlemmar.

§4
 Berättigad till medlemskap i föreningen är yrkesutövande lekterapeut med en pedagogisk högskoleexamen med inriktning mot barn och unga. Rösträtt kan utövas via fullmakt.
Berättigad till stödjande medlemskap är yrkesutövande lekterapeut utan ovanstående grundutbildning, pensionerad lekterapeut, organisationer och föreningar.
Medlemskap i föreningen berättigar till kostnadsfri Utbildningsdag, reducerad konferensavgift vid riksmöte, tillgång till medlemsinformation på föreningens hemsida samt yttrande- och förslagsrätt. Stödjande medlem har dock ej rösträtt

§5 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.
Ordinarie årsmöte ska genomföras före april månads utgång. Styrelsen fastställer datum för årsmötet minst tre månader innan årsmötet. Ordinarie årsmöte genomförs i samband med riksmötet, endast i undantagsfall kallar ordförande till årsmöte separat.
Årsmötet fastställer årsavgiften.
Val av styrelse skall ske på årsmötet.
Styrelsen ska bestå av en ordförande och sex ordinarie ledamöter. Fem av de sex ledamöterna bör utses från olika regioner. Mandattider: Ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter utses växelvis på två år.
Motioner ska vara ordföranden tillhanda senast två månader innan årsmötet. Inkomna motioner ska bifogas kallelse till ordinarie årsmöte. Liksom verksamhetsberättelse för föregående år och en verksamhetsplan för nuvarande år.

§6 Revisor:
En revisor och en suppleant väljs på årsmötet på ett år.
Revisorn reviderar föreningens årsredovisning jämte räkenskaper.
Revisionsberättelsen ska vara kassören tillhanda senast 2 veckor före årsmötet.

§7
 Valberedning:
Tre personer ska ingå i valberedningen varav en är sammankallande.

§8
 Verksamhets – och räkenskapsår sträcker sig 1 januari – 31 december.

Medlemsavgiften skall inbetalas senast 31 januari för röstberättigande på årsmötet. Nyanställd lekterapeut enligt §4, som anställts efter 31/1 skall betala medlemsavgift innan årsmötet för att erhålla rösträtt.

§9
 Styrelsen sammankallas av ordföranden och skall ha minst två sammanträden per år.

§10 Styrelsen är beslutsmässig om minst fem styrelseledamöter är närvarande.
§11 Firmatecknare.
Styrelsen utser firmatecknare som skall vara ordförande och kassör var för sig och/eller annan person som styrelsen utser.
§12 Ordföranden kallar till årsmöte. Kallelse till årsmötet skall ske skriftligt via mail till varje enskild medlem senast en månad innan årsmötet. Medlemmar som inte har en mailadress får kallelsen med vanlig post.
§13 Följande punkter skall ingå i årsmötet dagordning:
1) Årsmötet öppnas
2) Upprop. Eventuella fullmakter lämnas.
3) Godkännande av kallelsens utskickande.
4) Val av mötesordförande.
5) Val av mötessekreterare.
6) Val av justeringsmän tillika rösträknare.
7) Dagordning fastställes.
8) Styrelsens verksamhetsberättelse.
9) Ekonomisk redovisning.
10) Revisionsberättelse.
11) Ansvarsfrihet för styrelsen.
12) Val av styrelse, revisor och valberedning.
13) Fastställande av medlemsavgift.
14) Motioner och hänskjutna ärenden.
15) Övriga frågor.
§14 Stadgeändring beslutas av årsmötet och skall för att vinna laga kraft ha beskrivits i kallelsen till årsmötet, samt vid omröstning stödjas av minst två tredjedelar av de röstberättigade representerade medlemmarna.
§15 För beslut om upplösning av föreningen fordras två tredjedelar majoritet av röstberättigade representerade medlemmar på två av varandra följande årsmöten. Föreningens eventuella tillgångar tillfaller ändamål som årsmötet beslutar, dock ej till föreningens enskilda medlemmars privata bruk.